Public: Aύξηση τζίρου 4,67% στα 268,3 εκατ. ευρώ, αλλά με αβέβαιο μέλλον

Το μέλλον της Public κρίνεται αβέβαιο, παρότι οι πωλήσεις της Public (Retail World) αυξήθηκαν το 2019 κατά 4,67% στα 268,3 εκατ. ευρώ από 256,4 εκατ. που ήταν ο τζίρος το 2018.

Διόρθωση στις 13.11.2020: Εκ παραδρομής στο neoecommerce.gr τα οικονομικά στοιχεία της Public δημοσιοποιήθηκαν μερικώς ελλιπής (χωρίς την επίδραση εφαρμογής του Διεθνές Πρότυπου Χρηματοοικονομικών Αναφορών ΔΠΧΑ 16 – IFRS 16):

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2019 ανήλθαν σε €20,08 εκατ. Σημειώνεται ότι τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά του 2018, λόγω της σημαντικής επίδρασης του ΔΠΧΑ 16. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), απαλλαγμένα από την επίδραση του ΔΠΧΑ 16 ανέρχονται σε €9,2 εκατ. καταγράφοντας οριακή άνοδο σε ετήσια βάση από τα επίπεδα του 2018 (€9,1 εκατ.) και καταγράφοντας άνοδο σε ετήσια βάση.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων – EBITDA) σημείωσαν αύξηση , διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν στο ποσό των €20.081.342 (προ επίδρασης λόγω ΔΠΧΑ 16 €9.226.328) έναντι κερδών € 9.092.625 της χρήσης 2018.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης 2019 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε ζημίες ύψους €-2.025.577 (€-88.295 προ επίδρασης,λόγω ΔΠΧΑ 16) έναντι επίσης ζημιών € -964.303 της προηγούμενης χρήσης 2018.

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα (μετά από φόρους) της κλειόμενης χρήσης 2019 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε -3.759.965 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους €3.582.688 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2018, ενώ αντίστοιχα τα εταιρικά καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της κλειόμενης χρήσης 2019 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε -3.533.366 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 3.481.202 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης 2018.

Το πρόβλημα

Το πρόβλημα έγκειται στο ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 έχει καταστεί αρνητικό, γεγονός που κάνει επιτακτική την ανάγκη κεφαλαιακών ενέσεων προκειμένου να είναι βιώσιμη.

Όπως αναφέρεται στην Έκθεση (αρχείο PDF) του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Grand Thornton:

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 35.5 επί των οικονομικών καταστάσεων, στην οποία περιγράφεται ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας όπως εμφανίζεται στην εταιρική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019 έχει καταστεί αρνητικό και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4του άρθρου 119 του Ν.4548/2018. Επιπρόσθετα, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 26εκ. και € 22,8εκ. αντίστοιχα. Παράλληλα,στην Σημείωση 36 επί των οικονομικών καταστάσεων περιγράφονται οι επιπτώσεις από την πανδημία του COVID 19 στις δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας, όπου αν και δεν μπορούν επί του παρόντος να προσδιοριστούν με ακρίβεια, αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία και την ρευστότητα του Ομίλου και της Εταιρείας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η Διοίκηση προέβη φέτος στην αύξηση (αρχείο PDF) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με το ποσό των 30.164.287 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 52.375.205 εκατ. ευρώ.

Με απόφαση της από 29/06/2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρεί-ας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των 30.164.287 ευρώ, με την έκδοση τριάντα εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά (30.164.287) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία, η οποία αύξηση προήλθε από την κεφαλαιοποίηση της αξίας των εισφερθέντων στην Εταιρεία στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας «MediaSaturn Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121626901000, λόγω απορρόφησης της τελευταίας, δυνάμει του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της από 06.04.2020 Έκθεσης Εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε πενήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσια πέντε Ευρώ (€ 52.375.205,00), διαιρούμενο σε πενήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες πέντε (52.375.205) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00)εκάστης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Μαρτίου του 2020 αποφασίστηκε η συγχώνευση των εταιρειών Retail World AE και Media Saturn AE, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της MediaMarkt στις 31.12.2019 ανέρχονταν στα 111,5 εκατ. ευρώ περίπου και τις οποίες στο πλαίσιο της συγχώνευσης με απορρόφηση, η Media Saturn AE μεταβίβασε στην Public, όπως επίσης το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού της.

Συνολικά οι δύο εταιρείες για το 2019 παρουσίασαν κύκλο εργασιών ύψους 461,3 εκατ. ευρώ (Public: 268,3 εκατ. ευρώ, MediaMarkt: 193 εκατ. ευρώ) και διαθέτουν 67 φυσικά και 4 online καταστήματα (public.gr, publicbusiness.gr, public-cyprus.com.cy και mediamarkt.gr) σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ανάλυση κύκλου εργασιών

Οι πωλήσεις του Ομίλου αποτελούνται ως επί το πλείστων από λιανικές πωλήσεις (72,71%). Ακολουθούν οι πωλήσεις χονδρικής που καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση με ποσοστό 25,81%, ενώ οι πωλήσεις υπηρεσιών καταλαμβάνουν τη τρίτη θέση με ποσοστό 1,47% στις συνολικές πωλήσεις του Ομίλου.

Δυστυχώς, όμως, και στην οικονομική έκθεση του 2019 δεν γίνεται ειδική αναφορά για το ύψος των διαδικτυακών πωλήσεων, παρότι η Διοίκηση της Ομίλου εξήρε την σπουδαιότητα του e-commerce και την έμπρακτη ενίσχυσή του.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2018 η εταιρεία μετασχημάτισε το ηλεκτρονικό κατάστημά της Public.gr σε Marketplace (Το Public, η Amazon και οι πραγματικές ανάγκες των ελλήνων διαδικτυακών χρηστών).

Οι αδυναμίες της Public-Media Markt (PMM)

Μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες της PMM είναι η εξάρτησή της από τα φυσικά καταστήματα. Όσο προσπαθεί με κάθε τρόπο να προσελκύσει το καταναλωτικό κοινό στα καταστήματά της τόσο το επιχειρηματικό της μοντέλο δεν μπορεί να γίνει βιώσιμο.

Μια εταιρεία που κουβαλάει σήμερα τα βάρη λειτουργίας 67 καταστημάτων (Μάλιστα, ο Όμιλος σχεδίαζε εντός του 1ου εξαμήνου του 2020 το άνοιγμα επιπλέον 3 νεών καταστημάτων στην Ελλάδα), και όπου το 79% του τζίρου της πραγματοποιείται ακόμα σε αυτά, διαφαίνεται το δίλημμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η PMM κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του επιχειρηματικού μοντέλου της: Το τι θα απογίνουν τα φυσικά καταστήματά της.

Η πρόσφατη αποχώρηση του Χρήστου Καλογεράκη, από το τιμόνι της Public-MediaMarkt (PMM), εγείρει ερωτήματα γύρω από τη μελλοντική πορεία της εταιρείας. Ποιός, άραγε, θα αναλάβει την ευθύνη να καθοδηγήσει την εταιρεία στη μετά-κορωνοϊού εποχή;

Σχετικά άρθρα:Categories: Consumer Electronics, e-commerce, Multichannel Commerce

Tags: , ,

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: